Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Logo - Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie (A. A. Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, tel: (0-25) 798-26-39, fax: fax. (0 25) 798 26 39, email: sekretariat@mszlukow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Izdebska-Chadaj, e-mail: sekretariat@mszlukow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48257982639. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z zapisem art.10 ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.sp.mszlukow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów wideo.
 2. Niektóre linki mogą być niezrozumiałe dla użytkowników i nie się wystarczająco opisane.
 3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 4. Brak możliwości ustawienia kontrastu tła i wielkości czcionki strony internetowej.
 5. Niektóre z umieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 6. Część zdjęć nie posada opisu alternatywnego. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników  Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły i internatu prowadzą dwa wejścia główne od ul. A. A. Kryńskiego 10 i 12 z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.
 2. Z boiska szkolnego do budynku szkoły prowadzą dwa dodatkowe wejścia: od strony sali gimnastycznej i łącznika, natomiast do internatu – od placu manewrowego.
 3. Portiernia w obu budynkach znajduje się po lewej stronie wejścia głównego.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Sekretariat, gabinet dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne szkoły
  znajdują się na parterze, do pozostałych pomieszczeń prowadzą schody.
 6. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windy oraz platformy dla wózków inwalidzkich.
 7. Przejście miedzy budynkami szkoły i internatu jest możliwe dla osoby na wózku jedynie z pomocą innych, ze względu na schody wewnętrzne prowadzące ze szkoły na łącznik.
 8. W internacie jest winda osobowa, osoby na wózkach mogą przemieszczać się
  na wszystkie kondygnacje budynku, mają dostęp m.in. do pomieszczeń administracyjnych, pokoi mieszkalnych, socjalnych, izolatki, pralni, świetlicy i stołówki.  
 9. Szkoła i internat dysponują miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do obu budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W obu budynkach znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów.
 12. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego
  (po uprzednim umówieniu się przez sekretariat szkoły).
 14. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu głównym do szkoły jest dostosowany podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający swobodne dostanie się osób niepełnosprawnych do budynku. Przy wejściu do internatu jest dostosowane wejście pochyłe. W dwukondygnacyjnym budynku internatu
funkcjonuje winda. Łazienki na parterze budynku szkoły przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

10. Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Izdebska – Chadaj na adres poczty elektronicznej szkoły: sekretariat@mszlukow.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.